Regulamin strony

Regulamin i zasady koszystania z serwisu internetowego www.rgmholding.com

§ 1
POSTANOWIENIA OGÓLNE

Administratorem serwisu internetowego rgmholdin.com jest RGM sp. z o.o. sp.k. z siedzibą przy ul. A.Hryniewieckiego 6/233, 81-340 Gdynia.

Naczelną zasadą serwisu internetowego rgmholdin.com jest poszanowanie prywatności i poufności danych dotyczących użytkowników, zgodnie z Ustawą o Ochronie Danych Osobowych oraz innymi, obowiązującymi w Polsce aktami prawnymi. Zasadą serwisu internetowego rgmholdin.com jest oznakowanie informacji o charakterze komercyjnym i oddzielenie ich od innych publikowanych treści.

§ 2
PRAWA AUTORSKIE

Rgmholding.com jest nazwą i znakiem towarowym używanym i będącym własnością RGM sp. z o.o. sp.k. Używanie tej nazwy i/lub znaku wymaga zgody pisemnej RGM sp. z o.o. sp.k. Wszelkie prawa do materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym rgmholding.com przysługują spółce RGM sp. z o.o. sp.k. Serwis internetowy rgmholding.com podlega pełnej ochronie prawnej przewidzianej stosownymi przepisami prawa polskiego, w tym przepisami ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 2001 r. oraz ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r.
Zawartość serwisu internetowego rgmholding.com stanowi utwór w rozumieniu przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie przewidzianej w tej ustawie. Bez uprzedniego i wyraźnego zezwolenia RGM sp. z o.o. sp.k.. kopiowanie lub dalsze wykorzystywanie
materiałów zamieszczonych w serwisie internetowym rgmholding.com lub ich fragmentów jest zabronione. Wykorzystanie materiałów zamieszczonych na stronie internetowej jest dopuszczalne wyłącznie na zasadach i w zakresie odpowiadającym własnemu użytkowi osobistemu oraz dozwolonemu użytkowi publicznemu. Zasady i zakres takiego dozwolonego użytku osobistego i publicznego określa ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Wykorzystywanie materiałów umieszczonych w serwisie internetowym rgmholding.com lub ich fragmentów w sposób niezgodny z zasadami wskazanymi powyżej stanowi naruszenie praw i będzie
RGM sp. z o.o. sp.k. podstawą do niezwłocznego podjęcia przez RGM sp. z o.o. sp.k. stosownych środków prawnych przeciwko naruszycielom.

§ 3
REJESTRACJA I ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKÓW

Rejestracja kandydata dokonuje się przez prawidłowe wypełnienie formularza rejestracyjnego. Rejestracja jest bezpłatna. RGM sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo do weryfikacji danych zawartych w formularzu rejestracyjnym.
Wypełnienie formularza rejestracyjnego oznacza akceptację warunków niniejszego Regulaminu oraz zgodę na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystywanie podanych informacji przez RGM sp. z o.o. sp.k. w celach informacyjnych, edukacyjnych, statystycznych i marketingowych, zgodnie z
Ustawą o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29.08.1997 r. (tekst jednolity: Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych  osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO).
Użytkownikom serwisu internetowego rgmholding.com przysługuje w każdej chwili prawo aktualizacji swoich danych osobowych, jak również zgłoszenie sprzeciwu wobec ich przetwarzania. RGM sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo odmowy rejestracji danego użytkownika bez podania przyczyny.

§ 4
PRYWATNOŚĆ I POUFNOŚĆ DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe użytkowników serisu rgmholding.com zawarte w formularzach rejestracyjnych oraz dane osobowe zgromadzone automatycznie są przekazywane z zachowaniem wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. W sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roporządzenie o ochroniedanych, RODO). Użytkownikom przysługują uprawnienia przyznane im w poszczególnych przepisach
RODO ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002r., Nr 101,poz.926 z późn. zm.), oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002r. Nr 144, poz.1204). Szczegółowe informacje na temat ochrony danych osobowych i prywatności użytkowników serwisu rgmholding.com są zawarte w informacji np. ,,Polityka
Prywatności”. Każdy użytkownik serwisu internetowego rgmholding.com ma prawo do wglądu do swoich danych oraz żądania ich uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, a także całkowitego usunięcia z bazy danych portalu.

§ 5
PRAWA RGM sp. z o.o. sp.k.

RGM sp. z o.o. sp.k. zastrzega sobie prawo do:
Edycji, usunięcia, zmiany wyglądu, zawartości, sposobu działania serwisu internetowego bez podania przyczyny.
Częściowego lub całkowitego ograniczenia dostępu do serwisu internetowego rgmholdin.com użytkownikowi w przypadku naruszenia przez niego niniejszego Regulaminu.
Zmiany niniejszego Regulaminu.

§ 6
PRZENIESIENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI

RGM sp. z o.o. sp.k. nie ponosi odpowiedzialności za:
Formę i treść informacji i materiałów mających charakter komercyjny, zamieszczanych na łamach serwisu internetowego rgmholding.com, a pochodzących ze źródeł zewnętrznych.

§ 7
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin obowiązuje użytkownika od momentu wypełnienia formularza rejestracyjnego. Zmiany niniejszego Regulaminu ogłaszane są na stronie rgmholding.com w zakładce: Regulamin strony. W przypadkach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie
przepisy prawa.