Polityka prywatności

REGULAMIN  KORZYSTANIA, POLITYKA PRYWATNOŚCI I PLIKÓW COOKIES  STRONY  www.rgmholding.com

Postanowienia ogólne:
1. Definicje:
• Regulamin – niniejszy „Regulamin” określający  ogólne zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem www.rgmholding.com, w tym w szczególności wszelkich wgranych danych i usług dostarczonych Użytkownikowi oraz zasady ochrony  prywatności  Użytkowników  tej strony oraz politykę cookies.
• www.rgmholding.com– publiczna strona internetowa zwana zamiennie Serwisem, służąca w szczególności do świadczenia Usług  przez R.G.M. Sp. z o.o. Sp. k. do którego mają pełny dostęp wszyscy użytkownicy Internetu.
• Administrator strony www.rgmholding.com  R.G.M. Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Gdyni (81-340 Gdynia), ul. Hryniewickiego 6/233, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000722275, REGON: 380254246, NIP: 5862331737, reprezentowana przez: Wioletta Jurczak.
• Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna , posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,
• Korzystanie z Serwisu – każda aktywność Użytkownika w Serwisie.
• Usługa lub Usługi – świadczone usługi drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
• Korzystanie ze strony www.rgmholding.com jest dobrowolne i nie podlega opłatom.

Warunki przesyłania zapytania ofertowego:
Osoba, która przesyła zapytanie ofertowe powinna spełniać  następujące warunki:
• być osobą w wieku powyżej 18 lat,
• podać dane wymagane przez formularz
• wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych na zasadach opisanych w niniejszym Regulaminie.
Jeżeli zostaną spełnione powyższe warunki dane osobowe użytkownika pozostawione w formularzu trafiają do bazy danych Administratora i co przez niego przetwarzane w celu realizacji zapytania ofertowego i przyszłego zawarcia umowy.
Osoby ubiegające się o dostęp do Serwisu oświadczają, że wszystkie informacje zawarte w formularzu rejestracyjnym w ramach procedury uzyskania dostępu do Serwisu , są rzetelne i prawdziwe.

Obsługiwanie przeglądarki:
1. Celem poprawnego działania Serwisu w tym Konta Użytkownik powinien korzystać z następujących wersji przeglądarek internetowych lub ich zaktualizowanej wersji:
• Internet Explorer
• Chrome
• Safari
• Firefox
• Opera
• Android Safari (iOS)
• Windows Phone

Własność intelektualna:
Wszelkie materiały i treści udostępnianie Użytkownikom  na stronie www.rgmholding.com są chronione prawem autorskim, prawem własności przemysłowej,  a także innymi przepisami prawa.

Prawa te przynależą Administratorowi  lub podmiotom, z którymi Administrator zawarł odpowiednie umowy. Jeśli wyraźnie nie wskazano inaczej, Administrator niniejszym zezwala Użytkownikowi  na przeglądanie  strony www.rgmholding.com i drukowanie  lub zapisywanie pliku z materiałami umieszczonymi na stronie  wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego bez powiązania z jakąkolwiek działalnością  gospodarczą lub zawodową,  pod warunkiem jednak, że Użytkownik nie usunie lub nie zmieni  w wydrukach lub plikach  informacji o prawach autorskich i innych prawach, ani w jakikolwiek  sposób nie zmieni żadnych innych adnotacji umieszczonych przez Administratora lub inny  uprawniony podmiot. Zabrania się w całości czy też we fragmentach  kopiowania, fotokopiowania, powielania,  wyświetlania  lub przekazywania, zamieszczania w Internecie  – bez względu na formę i sposób-  treści i materiałów umieszczonych na stronie www.rgmholding.com. Użytkownicy zobowiązują się w żaden sposób  i na żadnym nośniku nie  dokonywać  żadnych zmian,
nie  rozpowszechniać oraz nie upowszechniać, nie sprzedawać, nie dystrybuować, nie przesyłać, nie udostępniać w systemach  i w systemach informatycznych  oraz teleinformatycznych żadnych treści i materiałów zawartych na stronie www.rgmholding.com oraz materiałów i treści  po zachowaniu ich do osobistego użytku. Sprawy nie uregulowane w niniejszej części Regulaminu objęte są odpowiednimi przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2006r. nr 90, poz.631, z późniejszymi zmianami). W odniesieniu do wszystkich prawnie chronionych i stanowiących wyłączną własność Administratora lub innych osób lub firm, znaków towarowych umieszczonych w Serwisie Użytkownik  nie może w żaden sposób z nich korzystać i nie prezentować znaków towarowych bez uzyskania pisemnej zgody ich właściciela.
Jeżeli Użytkownik uważa, iż na Stronie dostępne są jakiekolwiek materiały naruszające prawa własności intelektualnej, prosimy o niezwłoczne zgłoszenie  tej sprawy listownie na adres Administratora  lub e-mailem office@rgmholding.com. Wszystkie zgłoszone przypadki rzekomego
naruszenia zostaną zbadane.